قاب تابلو روان 8×8

کد :
ِDLP-2612
وضعیت :
موجود
نظرات :
( 0 نظر )

ویژگی محصول

مدل پانچ ماژول
بسته بندی
نوع رنگ قاب
مقاوم در برابر نفوذ آب
مشخصات کلی
وزن

34.2

ولتاژ

4

سری

2

شلف

گرد

40,110,000ریال
40,110,000 ریال 0 ریال
تعداد :
مشخصات قاب CNC

پیام خود را بگذارید

محصولات مشابه

قاب تابلو روان 2×2

قاب تابلو روان 2×2

2,850,000 ریال
قاب تابلو روان 3×2

قاب تابلو روان 3×2

4,100,000 ریال
قاب تابلو روان 4×2

قاب تابلو روان 4×2

5,330,000 ریال
قاب تابلو روان 2×3

قاب تابلو روان 2×3

3,950,000 ریال
قاب تابلو روان 3×3

قاب تابلو روان 3×3

5,650,000 ریال
قاب تابلو روان 4×3

قاب تابلو روان 4×3

7,360,000 ریال
قاب تابلو روان 2×4

قاب تابلو روان 2×4

5,350,000 ریال
قاب تابلو روان 3×4

قاب تابلو روان 3×4

7,660,000 ریال
قاب تابلو روان 4×4

قاب تابلو روان 4×4

9,980,000 ریال
قاب تابلو روان 2×1

قاب تابلو روان 2×1

1,990,000 ریال
قاب تابلو روان 3×1

قاب تابلو روان 3×1

2,850,000 ریال
قاب تابلو روان 4×1

قاب تابلو روان 4×1

3,710,000 ریال
قاب تابلو روان 1×1

قاب تابلو روان 1×1

1,130,000 ریال
قاب تابلو روان 5×1

قاب تابلو روان 5×1

4,574,700 ریال
قاب تابلو روان 6×1

قاب تابلو روان 6×1

5,430,000 ریال
قاب تابلو روان 7×1

قاب تابلو روان 7×1

6,300,000 ریال
قاب تابلو روان 8×1

قاب تابلو روان 8×1

7,150,000 ریال
قاب تابلو روان 9×1

قاب تابلو روان 9×1

8,000,000 ریال
قاب تابلو روان 10×1

قاب تابلو روان 10×1

8,880,000 ریال
قاب تابلو روان 1×2

قاب تابلو روان 1×2

1,620,000 ریال
قاب تابلو روان 5×2

قاب تابلو روان 5×2

6,560,000 ریال
قاب تابلو روان6×2

قاب تابلو روان6×2

7,800,000 ریال
قاب تابلو روان 7×2

قاب تابلو روان 7×2

9,050,000 ریال
قاب تابلو روان 8×2

قاب تابلو روان 8×2

10,300,000 ریال
قاب تابلو روان9×2

قاب تابلو روان9×2

11,510,000 ریال
قاب تابلو روان 10×2

قاب تابلو روان 10×2

12,750,000 ریال
قاب تابلو روان 1×3

قاب تابلو روان 1×3

2,240,000 ریال
قاب تابلو روان 5×3

قاب تابلو روان 5×3

9,100,000 ریال
قاب تابلو روان 6×3

قاب تابلو روان 6×3

10,770,000 ریال
قاب تابلو روان 7×3

قاب تابلو روان 7×3

13,260,000 ریال
قاب تابلو روان 8×3

قاب تابلو روان 8×3

15,100,000 ریال
قاب تابلو روان9×3

قاب تابلو روان9×3

16,900,000 ریال
قاب تابلو روان10×3

قاب تابلو روان10×3

18,700,000 ریال
قابلو تابلو روان1×4

قابلو تابلو روان1×4

2,240,000 ریال
قاب تابلو روان 5×4

قاب تابلو روان 5×4

12,300,000 ریال
قاب تابلو روان6×4

قاب تابلو روان6×4

14,610,000 ریال
قاب تابلو روان 7×4

قاب تابلو روان 7×4

16,920,000 ریال
قاب تابلو روان 8×4

قاب تابلو روان 8×4

19,240,000 ریال
قاب تابلو روان9×4

قاب تابلو روان9×4

21,550,000 ریال
قاب تابلو روان 10×4

قاب تابلو روان 10×4

23,870,000 ریال
قاب تابلو روان 1×5

قاب تابلو روان 1×5

3,900,000 ریال
قاب تابلو روان 2×5

قاب تابلو روان 2×5

5,100,000 ریال
قاب تابلو روان 3×5

قاب تابلو روان 3×5

9,870,000 ریال
قاب تابلو روان 4×5

قاب تابلو روان 4×5

12,850,000 ریال
قاب تابلو روان 5×5

قاب تابلو روان 5×5

15,830,000 ریال
قاب تابلو روان 6×5

قاب تابلو روان 6×5

18,810,000 ریال
قاب تابلو روان 8×5

قاب تابلو روان 8×5

24,770,000 ریال
قاب تابلو روان 9×5

قاب تابلو روان 9×5

27,750,000 ریال
قاب تابلو روان 10×5

قاب تابلو روان 10×5

30,730,000 ریال
قاب تابلو روان 1×6

قاب تابلو روان 1×6

4,610,000 ریال
قاب تابلو روان 2×6

قاب تابلو روان 2×6

8,110,000 ریال
قاب تابلو روان 3×6

قاب تابلو روان 3×6

11,620,000 ریال
قاب تابلو روان 4×6

قاب تابلو روان 4×6

15,140,000 ریال
قاب تابلو روان 5×6

قاب تابلو روان 5×6

18,650,000 ریال
قاب تابلو روان 6×6

قاب تابلو روان 6×6

22,160,000 ریال
قاب تابلو روان 7×6

قاب تابلو روان 7×6

25,670,000 ریال
قاب تابلو روان 8×6

قاب تابلو روان 8×6

29,200,000 ریال
قاب تابلو روان 9×6

قاب تابلو روان 9×6

32,700,000 ریال
قاب تابلو روان 10×6

قاب تابلو روان 10×6

36,200,000 ریال
قاب تابلو روان 7×5

قاب تابلو روان 7×5

21,800,000 ریال
قاب تابلو روان 1×7

قاب تابلو روان 1×7

5,300,000 ریال
قاب تابلو روان 2×7

قاب تابلو روان 2×7

9,350,000 ریال
قاب تابلو روان 3×7

قاب تابلو روان 3×7

13,400,000 ریال
قاب تابلو روان4×7

قاب تابلو روان4×7

17,420,000 ریال
قاب تابلو روان 5×7

قاب تابلو روان 5×7

21,460,000 ریال
قاب تابلو روان 6×7

قاب تابلو روان 6×7

25,500,000 ریال
قاب تابلو روان 7×7

قاب تابلو روان 7×7

29,540,000 ریال
قاب تابلو روان 9×7

قاب تابلو روان 9×7

37,620,000 ریال
قاب تابلو روان 10×7

قاب تابلو روان 10×7

41,660,000 ریال
قاب تابلو روان 8×7

قاب تابلو روان 8×7

33,600,000 ریال
قاب تابلو روان 1×8

قاب تابلو روان 1×8

6,330,000 ریال
قاب تابلو روان 2×8

قاب تابلو روان 2×8

11,150,000 ریال
قاب تابلو روان 3×8

قاب تابلو روان 3×8

15,980,000 ریال
قاب تابلو روان 4×8

قاب تابلو روان 4×8

20,800,000 ریال
قاب تابلو روان 5×8

قاب تابلو روان 5×8

25,630,000 ریال
قاب تابلو روان 6×8

قاب تابلو روان 6×8

30,450,000 ریال
قاب تابلو روان 7×8

قاب تابلو روان 7×8

35,270,000 ریال
قاب تابلو روان 9×8

قاب تابلو روان 9×8

44,920,000 ریال
قاب تابلو روان 10×8

قاب تابلو روان 10×8

49,750,000 ریال
قاب تابلو روان 1×9

قاب تابلو روان 1×9

7,100,000 ریال
قاب تابلو روان 2×9

قاب تابلو روان 2×9

12,450,000 ریال
قاب تابلو روان 3×9

قاب تابلو روان 3×9

17,830,000 ریال
قاب تابلو روان 4×9

قاب تابلو روان 4×9

23,210,000 ریال
قاب تابلو روان 5×9

قاب تابلو روان 5×9

28,600,000 ریال
قاب تابلو روان 6×9

قاب تابلو روان 6×9

33,980,000 ریال
قاب تابلو روان 7×9

قاب تابلو روان 7×9

39,360,000 ریال
قاب تابلو روان 8×9

قاب تابلو روان 8×9

44,750,000 ریال
قاب تابلو روان 9×9

قاب تابلو روان 9×9

50,130,000 ریال
قاب تابلو روان 10×9

قاب تابلو روان 10×9

55,520,000 ریال
قاب تابلو روان 1×10

قاب تابلو روان 1×10

7,800,000 ریال
قاب تابلو روان 2×10

قاب تابلو روان 2×10

13,740,000 ریال
قاب تابلو روان 3×10

قاب تابلو روان 3×10

19,680,000 ریال
قاب تابلو روان4×10

قاب تابلو روان4×10

25,630,000 ریال
قاب تابلو روان 5×10

قاب تابلو روان 5×10

31,570,000 ریال
قاب تابلو روان 6×10

قاب تابلو روان 6×10

37,510,000 ریال
قاب تابلو روان 7×10

قاب تابلو روان 7×10

43,450,000 ریال
قاب تابلو روان 8×10

قاب تابلو روان 8×10

49,400,000 ریال
قاب تابلو روان 9×10

قاب تابلو روان 9×10

55,340,000 ریال
قاب تابلو روان 10×10

قاب تابلو روان 10×10

61,280,000 ریال
گفتگوی آنلاین
شروع گفتگو
خب ما در خدمتیم، چه سوالی دارید؟